เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=570

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษา ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณผู้บริหาร และคณาจารย์และผู้ปกครองนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

พิธีมอบใบประกาศนีบัตรวิชาชีพ ผู็สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบใบประกาศนีบัตรวิชาชีพ ผู็สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

Continue reading

ประมวลภาพงานกีฬา SATIT GAME ประจำปี 2561

Continue reading

โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา  ดำเนินโครงการ ระหว่าง เดือนมกราคม – มีนาคม  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ซึ่งสังกัดภายใต้คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

Continue reading

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 22 – 24  กุมภาพันธ์  2562  ณ วัดอาจาโรรังสี  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม  ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และใฝ่ที่จะกระทำความดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

Continue reading

โครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  และนำผลการทดสอบมาวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้านสายงานวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในภายภาคหน้า

Continue reading

โครงการศึกษาดูงานและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและศึกษาดูงาน ชั้นปีที่ 1

โครงการศึกษาดูงานและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ดำเนินกิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและศึกษาดูงานชั้นปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์  2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเกาะใหญ่    หนองทุ่งมน  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ  และสามารถทำให้นักศึกษาเกิดมุมมองโลกทัศน์  และวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นในด้านของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งยังสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในสังคมได้

Continue reading