ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ดร.กฤติยา สมสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร