โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day