โครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  และนำผลการทดสอบมาวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้านสายงานวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในภายภาคหน้า