โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา  ดำเนินโครงการ ระหว่าง เดือนมกราคม – มีนาคม  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ซึ่งสังกัดภายใต้คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร