โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET  เนินโครงการเมื่อ วันที่ 24  มกราคม  2562  ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  อาคารอเนกประสงค์  NET  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  (ปวช.3)  มีความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET