โครงการศึกษาดูงานและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและศึกษาดูงาน ชั้นปีที่ 1

โครงการศึกษาดูงานและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ดำเนินกิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและศึกษาดูงานชั้นปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์  2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเกาะใหญ่    หนองทุ่งมน  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ  และสามารถทำให้นักศึกษาเกิดมุมมองโลกทัศน์  และวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นในด้านของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งยังสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในสังคมได้