โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ได้ทราบถึง กฎ ระเบียน ต่างๆ ของการเข้าศึกษา ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต สิทธิ สวัสดิการ การดำรงตนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 3 ปี กระทั้งสำเร็จการศึกษา