ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอส่ง สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลง วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญา ตรีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณา แจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาต่อไป รายละเอียดดัง เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้