ผู้บริหาร

อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญา
ตำแหน่ง: หัวหน้าโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สำเร็จการศึกษา: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า)