คณาจารย์

อาจารย์เกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร
หัวหน้าโปรแกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สำเร็จการศึกษา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง)
E-mail:
Tel:

อาจารย์สุอาภา แพงดวงแก้ว
หัวหน้าโปรแกรมโยธา
สำเร็จการศึกษา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมโยธา)
E-mail:
Tel:

อาจารย์วิษณุ ฟองอ่อน
ปฏิบัติหน้าที่: หัวหน้าโปรแกรมเครื่องกล
สำเร็จการศึกษา: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ)
E-mail:
Tel:

อาจารย์สุภาวรรณ์ ธรรมวงศ์
หัวหน้าโปรแกรมการบัญชี
สำเร็จการศึกษา: บัญชีบัณฑิต (บช.บ.บัญชี)
E-mail:
Tel:

อาจารย์ศรีประภา ด่านลาพล
อาจารย์ประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์
สำเร็จการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.คณิตศาสตร์)
E-mail:
Tel:

อาจารย์วลัยพร เขียวโฮม
อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
สำเร็จการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
E-mail:
Tel:

อาจารย์ลัดดา ใจสว่าง
อาจารย์ประจำโปรแกรมการบัญชี
สำเร็จการศึกษา: บัญชีบัณฑิต (บช.บ.บัญชี)
E-mail:
Tel: