โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET  เนินโครงการเมื่อ วันที่ 24  มกราคม  2562  ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  อาคารอเนกประสงค์  NET  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  (ปวช.3)  มีความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET

อ่านต่อ คลิกที่นี่

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ได้ทราบถึง กฎ ระเบียน ต่างๆ ของการเข้าศึกษา ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต สิทธิ สวัสดิการ การดำรงตนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 3 ปี กระทั้งสำเร็จการศึกษา

อ่านต่อ คลิกที่นี่

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญศิษย์ใหม่ ปีการศึกษา 2558

เช้าวันนี้ (13 ส.ค. 58) เวลา 08.00 น. ณ ห้องค้ำคูณ 4 ชั้น 5 สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักศึกษา ครูอาจารย์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญศิษย์ใหม่ ปีการศึกษา 2558 บรรยากาศดำเนินไปด้วยความอบอุ่นระหว่างครูอาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล แก่ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคน และเสริมขวัญกำลังใจในการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตสกลนคร

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ดร.กฤติยา สมสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อ่านต่อ คลิกที่นี่

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day